Cikkek a katolikus templomról

 

Kápolnaszentelés Fonyódon. = Somogy. 1902.szept.7. 3. p.

Szép ünnepet rendezett vasárnap, augusztus 31-én Balaton-Fonyódon az ott nyaraló fürdőközönség. A Major Ferencz országgyülési képviselő áldozatkészségéből fölépült kápolnát és kálváriát szentelte föl Széchenyi Miklós gróf győri püspök. A bizanczi stilusban épült kápolna a fonyódi magas hegyparton áll, cserfa-erdőktől körülvéve, a honnan elragadó kilátás nyilik a Balatonra s a zalai hegyekre. Széchenyi gróf püspök szombaton este érkezett a diadalkapuval és lobogóval diszitett Béla-telepre, a hol Pál József, Esterházy herczeg uradalmi igazgatójának villájába szállt. Az ünnepre, a mely vasárnap reggel nyolcz órakor kezdődött, nagy számmal jelentek meg a szomszédos fürdőhelyek vendégei s a közeli faluk lakossága is. A püspököt a kápolnától nem messze levő diadalkapunál Plachner Sándor lengyeltóti főszolgabiró és Major Ferencz képviselő fogadta. A szentbeszédet Balog dr. szombathelyi plébános mondotta. Az istentisztelet után a szózat hangjainál oszlott szét a közönség, mely után villásreggeli volt egy az uradalmi kertésztől készitett diszes sátorban. A püspök nyájassága, szeretetteljes méltóságával mindenkit lekötelezett s örömét nyilvánitotta, hogy az ünnep ilyen jól sikerült ; nem csak a kápolna szentelést végezte ; de a kismisét is ő maga tartotta meg ; el lehet gondolni az ünneplő közönség tömegét, midőn magára a kaposvár fonyódi vasutra 1440 jegy adatott ki ; Boglár felé pedig 460. Hát még a falvakból mennyien? Több notabilitás; Tallián Gyula Somogymegye főispánja is jelen volt. Plachner Sándor főszolgabiróra nagyon sok tenndő várt, s kitünően felelt meg azoknak. Plachner itt ; Plachner ott ; Plachner mindenütt. Délután népünnep, melyen a balatoni halásztársaság vendégelte meg Fonyód lakosságát. Általában fényes, szép ünnep volt.

A fonyódi bucsu. = Új Somogy. 1920.aug.17. 1. p.
A fonyódi nyaralók abból az alkalomból, hogy az ottani kápolna régebbi gyüjtések eredményéből uj harangot kapott, a fürdőtelepiek és a községbeliek bevonásával harangszenteléssel egybekötött nagy szentbucsut tartottak 15-én, vasárnap. A bucsunap előestélyén, szombaton a bélatelepi Sirály szállóban fényes sikerü hangverseny volt, melyet a budai dalárda és Cholnoky Margit operaénekesnő müvészi énekei, továbbá dr. Kacsóh Pongrác előadása tettek kedvesen emlékezetessé. A 46 tagu budai dalárdát Hoppe Rezső és Szeghő Sándor karmester vezényelték. A harangszentelést vasárnap délelőtt Giesswein Sándor akadályoztatása folytán Hinterröcker Sándor szőllösgyöröki plébános végezte. A szabad ég alatt tartott ünnepi istentisztelet keretében ugyanő tartott hazafias tüzü alkalmi szentbeszédet, melynek minden szava a hallgatóság lelkének mélyéig hatolt. A budai dalárdisták éneke természetszerüleg fokozta a szertartás szent ünnepélyességét. Vasárnap délután 4 órakor kezdődött a bucsu népünnepélyi része, mely 22 lombsátor alatt a gyönyörü zöld erdőben impozáns csattanójául szolgált az ünnepségeknek. Cukrászsátor, -trafik, gyümölcs- és csemegekereskedés, virágüzlet, halászsátor, siralomház, szerencse-horgászat, karika- és lemezdobálás, borkóstoló, mázsáló, pezsgős sátor, planétahuzó stb. stb. gondoskodtak a közönség vidám szórakoztatásáról. Legkedvesebb meglepetésül a siralomház szolgált, amelyben a lelkes mükedvelői társaság gyönyörü kabarészámokat adott elő. A „Kakasviadal” táncduettet Juhász Manci és Szabó Inki lejtették. Három jóizü ifju, u. m. Juhász Gyula és Gyuri, meg Rózsa Leó egy pompás trialogot adtak elő „Érti vagy nem érti ?” cimmel, sok derültséget keltve. Fedák Ágota török táncot mutatott be hatásos török jelmezben. Rózsa Böske szóló énekszámokban csillogtatta fényes énektalentumát. Juhász Marcsa és Fedák Ágota Rákóczi korabeli kuructáncokat mutattak be, Szép Frici és Rózsa Leó a „Hipnozis” c. dialog előadásával keltettek megérdemelt hatást. - Befejezésül Rózsa Böske, Ripka Bözsike, Neumayer Hermin és Szabó Inki két magyar jelmezes pár táncát mutatták be óriási tetszés mellett. A kedves müsort a közönség nagy érdeklődése folytán három előadásban kellett megismételni. A kikiáltó szerepét Kálmán Lilike töltötte be szép sikerrel. Megemlitendőnek tartjuk, hogy a gyönyörüen sikerült bucsut dr. Ripka Ferenc, fővárosi gázgyári vezérigazgató, a bélatelepi érdekeltség elnöke kezdeményezte és készitette elő, munkájában odaadólag támogatták Folly Hugó, Rózsa János, Barcza intéző és az „Uj-Somogy” szerkesztősége. Fonyódnak önálló r. kath. hitközséggé alakulását pedig gróf Zichy Béla tette lehetővé, aki az egyház fenntartása céljaira ott fekvő birtokaiból 100 hold földet ajánlott fel. A fonyódi első szent bucsun sok kaposvári kiránduló is részt vett, amit a különvonat tett lehetővé. Szeretnők hinni, hogy az évenként megismétlődő fonyódi bucsu mindenkor a mostanihoz hasonló kedves vonzóhatást fogja Somogyvármegye egész területén kiváltani.

A fonyódi r. k. egyházközség önállósitása. = Új Somogy. 1920.aug.19. 2. p.
Tegnapelőtti számunkban már megemlitettük, hogy Fonyódon önálló plebánia létesülését a gr. Zichy Béla nagylelküsége tette lehetővé. Hiradásunk kiegészitéseképpen most közölhetjük‚ hogy ezt a szép adományt, valamint az egyházközség önállósitását dr Ripka Ferenc gázgyári vezérigazgató nemes buz­galma eredményezte. A Béla telepi fürdőérdekeltség elnöke, a hitét és hazáját egyaránt imádó dr. Ripka minden lehetőt elkövetett, hogy a Balaton vidékének egyik legszebb pontján szilárd bázisát épitse a keresztény vallásos buzgóságnak. E hó 5-én már meg is történt a gróf Zichy-féle 100 holdas adomány átvétele, melynél jelen voltak a grófi birtok részéről Paulini János uradalmi főszámvevő, Soóky balatonszentgyörgyi főintéző és Kovács István uradalmi mérnök ; a fonyódi r. k. egyház részéről dr. Ripka Ferenc, a hit­község világi elnöke. Ify Lajos lelkész, Török Pál tanitó, Takács Sándor és Rózsa János egyházközségi tagok. - A 100 hold földből a plebánia 50 holdat, templom 25-öt, a tanitó 20-at, a dékány pedig 5 holdat kapott. Paulini főszámvevő a legfigyelmesebb előzékenységgel jelölte ki az adományozott területeket a legjobb minőségü földekből. Most már csak a templomnagyobbitás van hátra ahhoz, hogy a fonyódi hivek saját egyházuk falai között dicsérjék Istent, de ezt is lehetővé tette dr. Ripka vezérigazgató, elnök, amennyiben a mostani bucsu összjövedelméül mintegy 20 000 koronát juttatott a nemes célra, azonkivül kieszközölte, hogy a gróf Zichy Béla uradalmából a templomépítés javára a téglának ezrét a helyszinére szállitva 500 koronáért számitsák. Ilyenformán remélhető, hogy már a jövő évben templomszentelés fogja követni az idei bucsu harangszentelését. A fonyódi templom zászlószentelő ünnepélye. = Új Somogy. 1921.júl.3. 3.p. Bizonyára emlékezetében van még az olvasóinknak az a dicséretes buzgalom, amelyről most egy éve többször számoltunk be a lapunk olvasóinak s amelynek örvendetes eredménye a Fonyód-Bélatelepi kápolna megnagyobbitása, harangbeszerzés és az augusztusban megtartott első fonyódi szent bucsu lett. Az előnyösen fellendült fonyódi hitélet már az idén is igyekezett a tavalyi barázdákat tovább mélyiteni és e héten, Péter és Pál napján megtartották az uj templom és a balatoni halászlegények zászlószentelési ünnepélyét, gyönyörü egyházi és hazafias keretek között. A zászlóanyai tisztre dr. Ripka Ferencné urnőt, a fővárosi gázgyár vezérigazgatójának, a fürdőtelepi érdekeltség elnökének nejét kérték fel, aki azt természetesen örömmel vállalta is. A zászlószentelési ünnepélyt, mely délelőtt 9 órakor misével kezdődött, azért tartották junius 29 én, mert Szent Péter a halászok védőszentje s ezt a napot minden évben megünneplik Fonyódon a balatoni halászok és az ottani r.k. egyházközség. Mise után megszentelték a zászlót. A közőnség a Hymnuszt énekelte, a vendégek, pártfogók és hivatalos kiküldöttek pedig Schrey Ede halászati főfelügyelő vezetésével beverték a zászlószőgeket. A szép ünnepségre a környékből sokan átrándultak s a többek közt a keszthelyi premontrei főgimnázium tanári kara, valamint a „Balatoni Halászat Rt.” siófoki halászai csaknem teljes számban vettek részt. Az egyházi funkciókat Ify Lajos fonyódi lelkészen kivül Hinter rökker Sándor szőllősgyöröki plébános végezte. Magát az ünnepséget pedig dr. Ripka Ferenc rendezte a tőle megszokott kiváló hozzáértéssel. A felszentelt uj zászló bibliai halászjelenetet ábrázol. Délután a kedvezőtlen idő dacára egyházi körmenet volt, amely a kikötőben fényes esti halászünnepélylyel végződött, melynél a közönség szines lampoinokkal gazdagon diszitett halászhajókon vett részt és ugy hallgatta az ott elhangzó szent beszédet.

A fonyódi templom felszentelése. = Új Somogy. 1921.aug.18. 1.p.
- Fényes egyházi ünnep a Balaton somogyi partján.
Nagy örömünnepet jelentett Fonyód bennszülött és fürdővendég lakosságának az idei Nagyboldogasszonynap, amelyet a közáldozatokból megnagyobbitott bélatelepi templom felszentelésére használtak fel az egyházközségek lelkes hivei. A kommun utáni általános fellendülés, a keresztény hitélet cselekvő megmozdulása különösen örvendetes eredményeket termett itt a magyar tenger partjának legkiesebb somogyi partján, ahol valóban hiányzott addig a kereszténység őrálló Sionja. Melegszivű, meggyőződéses hivők mozgalmat inditottak az egyházközség megszervezésére, a lelki szükséglet kielégitésére és hihetetlenül gyors iramban célhoz értek. Tavaly, 1920 ban tartották az első fonyódi bucsut, amikor már harangszentelést is rendezhettek s az idén már a tavaly elhatározott templomnagyobbítást az ünnepélyes felszentelés is követhette. Bokros érdemeket szerzett itt magának dr. Ripka Ferenc villatulajdonos, a budapesti gázgyár vezérigazgatója, aki, mint a Fürdőtelep érdekeltségének, meg a fonyódi kath. egyházközségnek is elnöke, fáradhatatlan buzgalommal munkálkodott közre a teljes sikerrejutásig. Mellette Ify Lajos lelkészt illeti dicsrő elismerés, aki hiveinek lelki gondozására és a cél szolgálatára minden lehető elkövetett. A templomszentelés ünnepének keretei a szokottnál tágabbra és fényesebbre bővültek ki azáltal, hogy már két nappal előbb, 13 án, szombaton megérkeztek a „Budai Dalárda” ismert jóhírű énekművészei, akik a „Sirály” szálló nagytermében nagyszabásu hangversenyt tartottak, fényes és nagy közönség előtt. A műsort reggeli két óráig tartó tánc követte a legvidámabb hangulatban. Másnap vasárnap a püspökvárás és fogadás hozta lázba az egész fürdőt. Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök déli 2 órakor érkezett meg a gyönyörüen feldíszitett fonyódi alsó állomásra, hol lovas bandériummal fogadta mintegy 2000 főből álló előkelő közönség. Az egyházfejedelmet a vármegye részéről dr. Begedy Péter járási főszolgabiró, a fonyódi kath. egyház részéről pedig dr. Ripka Ferenc elnök üdvözölte beszédekkel. Az illusztris vendég szives, meleg hangon köszönte meg az ünneplők figyelmét. Majd kocsiba ült két titkárjából álló kiséretével együtt és a kocsisor élén a tömegtől kisérve, a plébániára vonult, ahol küldöttségeket fogadott. Megjelentek őeminenciája előtt a nagykanizsai cserkészek, a bélatelepi fürdőérdekeltség, a fonyódi r. k. egyházközség, a vasutiak, a balatoni halászok és a politikai község képviselőtestületének küldöttségei. Az elhangzott kedves köszöntéseket a főpásztor melegen viszonozta. Ezután dr. Weber és Mattyasovszky titkáraival a felszentelésre váró, diszes templomot tekintette meg a helyszínen, hol gróf Hunyadi Ferencné és gróf Jankovich-Bésán Endréné vártak érkezésére, fogadására és kalauzolására. A templomszemle után a Budai Dalárda a közeli Mária szobor előtt gyönyörű dalokkal köszöntötte a püspököt, aki ezután Lengyeltótiba ment át vendéglátó házigazdájához gróf Hunyadi Ferenchez, akinél a vasárnapi éjszakára megszállott. Hétfőn reggel 9 órára érkezett vissza a templomszenteléshez dr. Rott Nándor püspök, akit a templom előtt dr. Ripka Ferenc szép beszédben kért fel ujolag a felszentelési ceremónia eszközlésére. A főpásztor válaszában örömét és kézségét fejezte ki az aktus végzése iránt, egyszersmind illő magasztalásával emelte ki dr. Ripka Ferenc hitközségi elnökének elévülhetetlen érdemeit, amelyeket a templomnagyobbitás és az egyház belső életének fellendítése körül szerzett. Majd kezdetét vette a szentmisével egybekötött templomavatási szertartás, melynek keretében a Budai Dalárda szebbnél szebb darabok művészi előadásával egyik hires budapesti operaénekes pedig szólóénekkel szerepelt köztetszés mellett. A lélekemelő szép szertartás befejezése után a távozó püspöknek Kovács Lajos, Lengyeltóti főjegyzője, mint a kör jegyzője mondott köszönetet főpásztor kedves közreműködésért. Kedves beszédével minden hallgatóját magával ragadott az aranyszáju nótárius. Istentisztelet után, a plébániára ment a püspök, majd tisztelgő látogatásával tüntetett ki egyes villatulajdonosokat. Déli egy órakor pedig részt vett a tiszteletére rendezett díszebéden, melyet dr. Ripka Ferenc adott saját villájában családja és 32 meghívott vendég jelenlétében. Ott voltak a többek közt a főpásztor kiséretén kivül Gaál Gaszton, a magyar nemzetgyűlés uj elnöke, gróf Hunyadi Ferenc, a villatulajdonosok közül Dépold Béla müszaki főtanácsos és Rózsa János vegyi tisztitó gyáros, Bárány Sándor és Soóky Péter uradalmi főintézők, Schrey halászati főfelügyelő, dr. Begedy Péter főszolgabiró, Kovács Lajos főjegyző, Somogyi József állomásfőnök, Fonyód község birája stb. A püspököt felköszöntő házigazda üdvözlő beszédében az egyházközségek autonomiájának felkarolását kérte az egyházfejedelemtől, aki válaszában melegen pártolta az eszmét, és hangoztatta, hogy a mozgalomnak alulról kiindulását helyesli. A diszebéd után a püspök autóval Öreglakra utazott gróf Jankovich Bésán Endréékhez, ahonnan azután székhelyére tért vissza. Veszprémbe Kisbárapátin át vivő utjában megtekintette a püspökség közbeeső birtokait is. A templomszentelő Nagyboldogasszony nap délutánján azután következtek az erdő árnyas fái alatt a népünnepély sikerült részletei, melyek között a Budai Dalárda tagjai ízletes halpaprikással vendégeltettek meg. Megemlitendőnek tartjuk még, hogy ez a legnagyobb hazai énekkar , a Budai Dalárda f. hé. 7-én dr. Ripka Ferencnek örökös disztagjává választását határozta el s ezt a fonyódi kirándulást arra is felhasználta, hogy az erről szóló okiratot 15 én a kitüntetettnek átadja. A templomszenteléssel egybekötött második fonyódi bucsu felejthetetlen kedves benyomásokat hagyott hátra a résztvevők lelkében.


| Aktuális | Az Egyesület története | Tagok | Tevékenység | Terveink |
| Helytörténet - dokumentumok |
Kezdőlap

H-8640 Fonyód, Szent László u. 7.
Tel./fax: 85-361-755. ; e-mail: civil3711@mail.datanet.hu
Adószám: 19199256-1-14. - Számlaszám: OTP Fonyód 11743095-28960003.

Az oldalakat szerkeszti:
Varga István ; Tel./fax.: 85-560-033.